• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności – nr 1/14/2022/RFPN/WTZ Z-cie.

  • 2022.03.10

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć – Usługi Trenerów Pracy dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

I.  Zamawiający:

    Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

    ul. Św. Piotra 9,

    41 - 500 Chorzów.

II. Tryb postępowania:

     Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej  na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób                                            z niepełnosprawnościami”, dla której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku           w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć – Usługi Trenerów Pracy dla 8 uczestniczek/ków Projektu. 

   Wsparcie obejmuje łącznie 480 godz. zajęć indywidualnych dla 8 uczestniczek/ków projektu – realizowanych przez 2 Trenerów Pracy po 240 godz. zajęć w ciągu 3 miesięcy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

       Rolą trenera będzie realizowanie zintegrowanych i zindywidualizowanych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mające na celu uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia. Główne zadania:

1) Wyszukiwanie pracodawców chętnych do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;

2) Osobiste zapoznanie ze specyfiką pracy i zakresem obowiązków na danych stanowiskach; 3) Dopasowanie stanowiska pracy do możliwości uczestników programu;

4) Wspieranie osoby niepełnosprawnej w pierwszych tygodniach (miesiącach-wg potrzeb)

    jego pracy;

5) Pomoc w zaadoptowaniu się w nowym środowisku, poprzez pomoc w wykonywaniu obowiązków, poznawaniu współpracowników i w kontaktach z przełożonymi;

6) Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu pracy;

7) Pełnienie roli łącznika pomiędzy niepełnosprawnym pracownikiem, a zatrudniającym go

    pracodawcą. 

 

    Rozliczenie następować będzie co miesięcznie na podstawie przedłożonej Karty Pracy - zestawienia zrealizowanych godzin wsparcia. Ponadto Trener Pracy otrzyma zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów jednorazowych komunikacji publicznej/prywatnej w związku 
z realizacją usług; kosztu przejazdu samochodem własnym (ilość km. x 0,8358 zł./km)

     Maksymalna wysokości zwrotu kosztów dojazdu - 150,00 zł. miesięcznie.

 

       

KOD CPV –  85312510-7  - Usługi rehabilitacji zawodowej

 

                                                                                

IV.  Planowany okres realizacji zamówienia:

 

       Zamówienie będzie realizowane w miesiącach:  IV 2022  - VI 2022 r.

 

V.  Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

 

     Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

  a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu asystentury ON
        w tym:

- wykształcenie co najmniej średnie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa

   pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnością;

-  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w tym: doświadcz. w formie wolontariatu;

-  co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

b) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
       wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

c)    nie jest zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu

      Operacyjnego (tj. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej) na podstawie  

       stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;

    d)     nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub  osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane                     

            z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające                 

w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie  wynika
         z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,  prokurenta,
          pełnomocnika;

     - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa

       w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub  powinowactwa II stopnia w linii 

        bocznej lub w stosunku  przysposobienia, opieki lub kurateli;

 e)  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

   Podpisując załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – e.

 Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

VI.  Wymagane dokumenty:

       - Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1);

     - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i  doświadczenie zawodowe takich
    jak: odpis/kserokopia dyplomu, zaświadczenie pracodawcy, kopia umowy o pracę/
         umowy zlecenie, zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń, referencje;

     przy czym  Oferent powinien złożyć minimum 3 dokumenty spośród wymienionych
         powyżej.

            

VII. Rodzaj umowy:

        Umowa cywilno – prawna  (2 umowy zlecenie).

VIII.  Kryteria oceny ofert:

       Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:

       - 100 % cena (brutto1))..

   Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami                          i obciążeniami.

       Najkorzystniejsza cena będzie obliczona wg wzoru:

                    C min.

      Pc = (--------------) x 100

                     C

       Pc        - oznacza łączną ocenę punktową badanej oferty,

      Cmin - najniższa cena ofertowa,

      C       - cena oferty badanej,

      100    - współczynnik stały.

1) Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług (w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 

IX.  Miejsce i sposób składania ofert:

 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy przekazać w terminie do  25.03.2022 r.

1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Fundacja Pomocy

    Niewidomym, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów (decyduje data i godzina wpływu do biura   

    Zamawiającego), 

2.  dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia biura Zamawiającego, tj.  (poniedziałek –

     środa w godz. 730 – 1600, czwartek 730 – 1630 ; piątek w godz.  730 – 1300), 

3.  elektronicznie podpisaną podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres:

     fundacja@rfpn.org

 

     Oferty, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferent jest zobowiązany przedstawić ofertę na załączonym formularzu (zał. Nr 1) oraz złożyć stosowne oświadczenia, których wzory znajdują się niżej w załącznikach. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Koordynator projektu : Adam Witas – nr telefonu: 504 203 878.

                                                              e-mail: a_witas@rfpn.org                        

X.  Ochrona danych osobowych:

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, iż:

a       Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest  Beneficjent projektu: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 41 – 500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9.

b       Inspektor Ochrony Danych Osobowych ze strony Beneficjenta projektu: iod@rfpn.org

c       Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

Ø w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego zorganizowania wsparcia doradcy zawodowego dla Uczestników/czek w ramach Projektu: „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób     z niepełnosprawnościami.” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0550/18-03;

Ø na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d       w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego           w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 a w przypadku wyboru oferty, również               w celu wykonania umowy, zawartej  z Administratorem;

e       Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy                            o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00   lub w innym wyznaczonym przez Beneficjenta;

f        Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;

g       Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego;

h       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nieważną;

i        w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane               w sposób zautomatyzowany.

  

  XI.  Uwagi:

 

1) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, zostanie ono przeprowadzone powtórnie.

2) W przypadku, gdy więcej niż dwóch Oferentów złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, Zamawiający może unieważnić postępowanie i ogłosić ponownie lub podpisać umowy ze wszystkimi Oferentami, których oferty uzyskały maksymalną liczbę punktów, a zadanie zostanie podzielone proporcjonalnie pomiędzy tych Oferentów.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie dokumentów/ wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

4) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku              do  Zamawiającego.

 

         Załączniki:

        - podpisane zapytanie ofertowe,

        - załącznik nr 1  – Formularz Oferty,

        - załącznik nr 2  – Klauzula Informacyjna

        - załącznik nr 3  – Wzór Umowy.