• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

OGŁOSZENIE O PRACĘ - DYREKTOR ZAZ

 • 2022.05.31

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Kierowanie i reprezentowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Chorzowie.
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej Zakładu.
 • Opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej Zakładu i nadzór nad ich realizacją, w tym szczególności nad wynikiem finansowym.
 • Zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej Zakładu, form organizacyjnych i metod pracy.
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu, tworzenie Zespołu Programowego oraz zatwierdzanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie działań mających na celu wspieranie zatrudnionych osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu miejsca pracy u innego pracodawcy.
 • Opracowywanie regulaminu zakładowego funduszu aktywności oraz nadzór nad jego przestrzeganiem.
 • Współpraca z Organizatorem Zakładu, Samorządem Województwa, PFRON, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowym Urzędem Pracy, pracodawcami oraz innymi podmiotami, z którymi nawiązanie współpracy lub umowy umożliwi prawidłowe funkcjonowanie Zakładu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 • Brak skazania zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, nieposzlakowana opinia.
 • Co najmniej pięcioletni staż pracy, prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność rozliczania wniosków SODiR

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawo zamówień publicznych, przepisów prawa pracy, znajomość zasad funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz zagadnień z zakresu marketingu i zarządzania.
 • Odpowiedzialność i operatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, odporność na stres.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office. 

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 10.06.2022 roku

 na adres mailowy Fundacji: fundacja@rfpn.org