• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

1991

♦ utworzenie aktem notarialnym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przez 21 fundatorów - osób fizycznych i 2 osoby prawne w dniu 21 stycznia oraz uzyskanie wpisu do Rejestru Fundacji pod numerem 1366 w czerwcu.
♦ nawiązanie współpracy z dr Hansem Neugebauerem dyrektorem Blindeninstitutsstiftung w Würzburgu w Niemczech.

1992

♦ uruchomienie Ośrodka – Leczniczo –Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących od 7-17 lat w Rudołtowicach koło Pszczyny.
♦ podjęcie współpracy z Christoffel- Blindenmission ( CBM ) – międzynarodową organizacją charytatywną.

1993

♦ podpisanie 3 letniej umowy z Instytutem w Würzburgu i CBM dotyczącej szkoleń dla 30 specjalistów pedagogów, psychologów ze wszystkich ośrodków w kraju w zakresie: „ wczesna interwencja dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością – nowe metody pedagogiczne w teorii i praktyce.

1994

♦ podjęcie inicjatywy budowy Ośrodka dla Niewidomej Młodzieży i Dorosłych ze Złożonym Kalectwem w Ziemięcicach gmina Zbrosławice.
♦ zakup działki pod budowę Ośrodka w Ziemięcicach.
♦ uruchomienie pomocy organizacyjnej i finansowej na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży w kraju i za granicą ( subkonta).
♦ zakończenie 3 letniego szkolenia pracowników Ośrodka w Rudołtowicach oraz uzyskanie dyplomów Europejskiego Związku Niewidomych.

1995

♦ zawarcie umowy z CBM na wyposażenie Ośrodka w Ziemięcicach – deklaracje wystąpienia do Unii Europejskiej o środki na ten cel. Patronem projektu zostaje Instytut w Würzburgu.
♦ zawarcie porozumienia z Instytutem w Würzburgu oraz CBM dotyczącej współpracy finansowej i merytorycznej w zakresie wczesnej interwencji.

1996

♦ zagospodarowanie dodatkowego budynku na cele rehabilitacyjne w Ośrodku – Leczniczo –Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących od 7-17 lat w Rudołtowicach.
♦ udział w konferencji w Würzburgu dotyczącej współpracy i wymiany doświadczeń specjalistów z polskich i niemieckich ośrodków dla niewidomych i słabowidzących oraz ustalenie:
• praktyk wymiennych
• kontynuacji szkoleń specjalistów i współpracowników w latach 1996-1998
• przekazanie specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji sfinansowanego przez CBM Ośrodkom Szkolno-Wychowawczym w Polsce.

1997

♦ uruchomienie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji / SPWR / w Chorzowie i objęcie systematyczną i konsultacyjną opieką 22 dzieci z terenu województwa katowickiego.
♦ zakup ze środków CBM i przekazanie przez Instytut w Würzburgu sprzętu rehabilitacyjnego dla 19 ośrodków szkolno-wychowawczych w kraju.
♦ poparcie budowy Ośrodka w Ziemięcicach przez polskie i niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

1998

♦ współpraca z Instytutem w Würzburgu w zakresie sfinansowania zakupu ultrasonografu okulistycznego
♦ podjecie współpracy z II Katedrą i Kliniką Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu pod kierownictwem profesora Stefana Pojdy
♦ przystąpienie Fundacji do Forum Fundacji Polskich
♦ rozszerzenie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji – objęcie systematyczną i konsultacyjną opieką 50 dzieci z terenu województwa katowickiego

1999

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji
♦ przystąpienie Fundacji do VBS

2000

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Bielsku-Białej obejmującej opieką dzieci z powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego
♦ rozpoczęcie działalności Ośrodka Rehabilitacji Niewidomych w Chorzowie, w ramach Ośrodka działają następujące pracownie: tkacka, kaletnicza, wikliniarsko-plastyczna
♦ rozpoczęcie rehabilitacji w formie hipoterapii dla dzieci objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji
♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji
♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Zawierciu obejmującej opieką dzieci z terenu powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego i będzińskiego.
♦ udział w Programie Comenius Unii Europejskiej „ Słabe widzenie we wczesnej interwencji ” w Geseke-Eringerfeld w Niemczech.

2001

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Częstochowie obejmującej opieką dzieci z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.
♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.
♦ powołanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ” Leczenie i Rehabilitacja”.
♦ przekształcenie Ośrodka Rehabilitacji Niewidomych w Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie.
♦ zorganizowanie Festynu z okazji 10-lecia działalności Fundacji oraz współpracy z Instytutem w Würzburgu.

2002

♦ udział w XI Międzynarodowej Konferencji ICEVI „ Edukacja Osób Niewidomych” w Holandii.
♦ zorganizowanie Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niewidomych i Niedowidzących Województwa Śląskiego.
♦ utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu, w ramach Warsztatu działają następujące pracownie: wikliniarska, plastyczna, metalurgiczna oraz gospodarstwa domowego.
♦ otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej i działań prorodzinnych.

2003

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Rybniku obejmującej opieką dzieci z terenu powiatów: rybnickiego, raciborskiego, jastrzębskiego, wodzisławskiego oraz żorskiego.
♦ udział w XXXIII Międzynarodowym Kongresie VBS, Uniwersytet Dortmund w Niemczech.
♦ zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „ Wczesna interwencja i kształcenie zawodowe osób niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością” w Katowicach w Bibliotece Śląskiej.
♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.
♦ rozszerzenie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji. Łącznie z systematycznej terapii skorzystało 136 dzieci z 60 gmin województwa śląskiego.

2004

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.
♦ utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Warsztatu działają następujące pracownie: plastyczna, krawiecka, techniczna oraz gospodarstwa domowego.
♦ udział w Europejskiej Konferencji ICEVI „ Edukacja – dążenie do doskonałości” w Chemnitz.

2005

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.
♦ zakończenie modernizacji i wyposażenia nowego obiektu przy
ul. Dąbrowskiego 55 A w Chorzowie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przejęcie budynku na własność.

2006

♦ udział w Międzynarodowych Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Norymberdze.
♦ zorganizowanie Festiwalu Twórczości Artystycznej z okazji 15-lecia działalności Fundacji oraz współpracy z Instytutem dla Niewidomych z Würzburga.
♦ podjęcie współpracy ze Szkołą dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Warny /Bułgaria/.

2007

♦ udział w Międzynarodowych Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Norymberdze.
♦ rozszerzenie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji o nowe zespoły terapeutyczne.
♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.
♦ otrzymanie w formie darowizny od Urzędu Miasta Chorzowa budynku przy ul. Piotra 9 oraz podjęcie działań zmierzających do uruchomienia Grupy Dziennej Opieki dla dzieci.

2008

♦ udział w Międzynarodowych Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Norymberdze.
♦ Podjęcie współpracy z organizacją /Sonnenberg/ zajmującą się rehabilitacją osób niewidomych w Szwajcarii.

2011

• powołanie Honorowego Komitetu Budowy Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach
• Festiwal twórczości artystycznej w Skansenie Parku Śląskiego
• Utworzenie WTZ spółki z o.o

2014

• Adaptacja II piętra oraz poddasza budynku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie ze środków RPO WSL i WFOŚ.

2015

• Zakończenie budowy Ośrodka w Ziemięcicach oraz wyposażenie Ośrodka w specjalistyczny sprzęt i pomoce edukacyjne ze środków RPO WSL, PFRON, CBM oraz środków własnych fundacji.

2016

• Rozpoczęcie działalności Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym oraz Niepublicznego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie ul. Św. Piotra 9
• Realizacja zadania współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : „ Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego” oraz realizacja zadania współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenia zwiększające kompetencje kadry w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych: 
Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku

2017

• W Ziemięcicach są realizowane dwa projekty finansowane ze środków RPO WSL „
• REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ SPWR „ KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECI NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH, ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU DO LAT 18 Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” W RAMACH PROJEKTU PRZEPROWADZONO ADAPTACJE POMIESZCZEŃ W BIELSKU – BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE

2018

• Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Chorzowie

 

Od początku założenia Fundacji nawiązaliśmy współpracę z instytutem w Wurzburgu celem wymiany doświadczeń oraz szkoleniem kadry. Na przełomie lat Fundacja była organizatorem lub uczestnikiem wielu konferencji w kraju jak i zagranicą.